Výrobní ?íslo  


Pohybové detektory KNX


Produkty >> Pohybové detektory KNX

 Pohybové detektory KNX


Venkovní detektor pohybu KNX / EIB, nový skvost v sortimentu B.E.G.

Detektor pohybu RC-plus next 230 je nyní k dispozici také ve verzi KNX / EIB - nový KNX / EIB detektor pohybu je novým skvostem v sortimentu B.E.G. K zvláštní rys?m 230 ° detektoru pat?í jeho velký dosah 20 metr? a další snížení spot?eby energie, díky dynamické úprav? ?asu. Má moderní snímací systém pro zlepšení kvality detekce a je k dispozici v ?erné, bílé nebo nerezové barv? oceli. Stejn? jako denní sv?tlo i ovládání dle p?ítomnosti p?i ?ízení budov s KNX / EIB umož?uje, sv?tlo v budov? mít a kontrolovat individuáln? tak, aby vyhovovalo vašim každodenním požadavk?m (jak je tomu v p?ípad? vnit?ního osv?tlení, vytáp?ní nebo nap?íklad v?trání). Individuální a flexibilní ?ešení pro stávající i nové budovy, m?že být navrženo efektivn? a energeticky úsporn?.

Bezpe?í, pohodlí a úspora energie
Copyright: ® 2019-12-09 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/